The Wave Online by วิจิตร บุญชู \ Khunpon

สายขุนพล เป็นผลงานที่คุณ @Kem เป็นคนจุดประกายให้สร้างขึ้นได้มีการพัฒนาและทดสอบกันอย่างจริงจังโดยนักเล่นหลายฯกลุ่ม

ผมได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไข เป็นสายที่มีพวกเราหลายฯคนร่วมกันสร้างขึ้น

ก่อนนำไปให้ designer ออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบหีบห่อ จัดตั้งทีมวิเคราะห์ตลาดและวางตำแหน่งสินค้า

จึงขอฝากให้เพื่อนฯช่วยกันประชาสัมพันธ์ ผลงานของพวกเราช่วยกันสร้างขึ้น