กฏกติกา เงื่อนไขการสมัคร

ข้อตกลงการเป็นสมาชิก Wijitboonchoo.com
เนื่องจากเว็บไซท์นี้ มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย(ทะเบียนเลขที่ 010 831 461 จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลที่ตรงข้อเท็จจริง จึงขอกำหนดกฎ กติกา มารยาท การเป็นสมาชิกดังต่อไปนี้

การสมัครสมาชิก

1. การสมัครสมาชิก Wijitboonchoo.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ Wijitboonchoo.com ให้ครบทุกช่องหากมีตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิก
การเป็นสมาชิกได้

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด
ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. สมาชิกไม่มีสิทธิ์นำ สมาชิกภาพ ชื่อ พาสเวิร์ดของตนไปให้ผู้อื่นใช้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆหรือกรณีใดก็ตาม การกระทำดังกล่าวจะถือว่าทำผิดต่อกฎของเว็บบอร์ด
ทาง Wijitboonchoo.com มีสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกได้

5. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ Wijitboonchoo.com ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์
ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้

6. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ ทีมงาน ให้ Wijitboonchoo.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นใดนอกจาก จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7. Wjitboonchoo.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

8. ผู้สมัครต้องยินยอมทำการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาเพิ่อยืนยันตัวตนในสิทธิ์การเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ โดยทำการ ฝากสำเนาบัตรมาทาง
fax 02 722 7296 หรือ ส่งมาที่ thewavemagazine@yahoo.com เท่านั้น

 

กติกามารยาท

1. สมาชิกจะต้องใช้คำพูด ประโยค ที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

2. สมาชิกต้องเน้นการสอบถามปัญหาเรื่องเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์เป็นหลัก ข้อความอื่นๆ หากไม่เหมาะสมทางทีมงาน Wijitboonchoo.com
สามารถตัดออกได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล

3. การโพสข้อความ สมาชิกจะต้องพึงระมัดระวัง สำหรับ การเกิดผลกระทบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีของสมาชิกในเว็บบอร์ด การกระทำใดๆ

ในข้อความที่เป็นการล่วงละเมิดหมิ่นประมาท หรือทำผิดกฎหมาย Wijitboonchoo.com จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการโพสของสมาชิก

4. ห้ามมิให้มีการโพสทำนองซื้อขายในเว็บบอร์ด ยกเว้นบอร์ดซื้อขาย Audio Market

5. การนำเอาข้อความมาจากเว็บบอร์ดอื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกผู้โพสข้อความทาง Wijitboonchoo.com จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

6. สมาชิกจะต้องใช้คำพูด ประโยค ที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ใช้คำส่อเสียด ยุงยง มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

7. กฎ กติกา มารยาทใดๆที่จะกำหนดขึ้นในภายหลังเพื่อความเรียบร้อยของหมู่สมาชิกหรือตามที่ Wijitboonchoo.com เห็นสมควร ให้ถือว่าสมาชิกจะต้องยอมรับ

 

 
    
ข้าพเจ้าขอเข้าเป็นสมาชิก Wijitboonchoo.com
โดยขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด ทุกประการ